Krajowe stowarzyszenie przyjęte do członkostwa w World Physiotherapy

Dołącz do World Physiotherapy

Dowiedz się o wymaganiach, prawach i obowiązkach bycia członkiem organizacji World Physiotherapy

World Physiotherapy jest globalną organizacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia fizjoterapeutów. Nie oferujemy członkostwa indywidualnym fizjoterapeutom.

Każde krajowe stowarzyszenie fizjoterapeutów zainteresowane członkostwem World Physiotherapy musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z następującymi dokumentami w języku angielskim:

 • statut/artykuł stowarzyszenia
 • kodeks etyczny stowarzyszenia
 • listę szkół fizjoterapii w kraju/terytorium, zawierającą kwalifikacje, liczbę uczniów, którzy każdego roku kwalifikują się do udziału w programie, a także adresy internetowe, pocztowe i e-mailowe. Jeżeli w kraju/terytorium nie ma szkół fizjoterapii, należy wymienić szkoły poza krajem/terytorium, które zostały zatwierdzone przez stowarzyszenie, wraz z (na przykład dyplom, tytuł licencjata) wymagany do członkostwa w stowarzyszeniu
 • krajowy program nauczania lub program zatwierdzony przez stowarzyszenie dla pełnego statusu członkostwa w stowarzyszeniu
 • wykaz projektów i działań zrealizowanych przez stowarzyszenie w minionym roku oraz plany na rok następny
 • szczegóły wszelkich głównych problemów, przed którymi stoi obecnie stowarzyszenie i zawód w kraju / terytorium
 • ostatnie numery publikacji stowarzyszenia (takich jak czasopismo lub biuletyn) w języku, w którym zostały opublikowane.

Wymagania dotyczące członkostwa

Wymagania członkostwa w World Physiotherapy są określone w naszej konstytucji:

 • organizacja musi być krajową organizacją zawodową dla fizjoterapeutów
 • większość członków organizacji musi być wykwalifikowanymi fizjoterapeutami
 • większość osób zajmujących stanowiska w zarządzie organizacji musi być wykwalifikowanymi fizjoterapeutami
 • członkostwo w organizacji musi być otwarte dla wszystkich osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w kraju/terytorium, na którym mieści się siedziba organizacji
 • organizacja musi wymagać od swoich członków przestrzegania kodeksu etycznego lub równoważnego dokumentu, który jest zgodny z naszymi zasadami etycznymi
 • organizacja musi zgodzić się na przestrzeganie naszej konstytucji
 • organizacja musi wykazać, że posiada zdolność i zaangażowanie w wypełnianiu wszystkich obowiązków organizacji członkowskich.

Członkostwo w World Physiotherapy jest ograniczone do jednej krajowej organizacji zawodowej fizjoterapeutów na kraj/terytorium.

Prawa organizacji członkowskich World Physiotherapy

Nasze organizacje członkowskie mogą:

 • uczestniczyć w działalności Światowej Fizjoterapii zgodnie z konstytucją
 • wykonywać jakiejkolwiek władzy lub funkcji, których wykonywanie lub wdrażanie wymaga konstytucja od organizacji członkowskich
 • uczestniczyć w opracowywaniu polityki poprzez przedstawianie sugestii na walnych zgromadzeniach oraz w dowolnym momencie do zarządu i dyrektora generalnego
 • uczestniczyć, przedstawiać propozycje, przemawiać i głosować na walnych zgromadzeniach zgodnie z konstytucją
 • zwrócić się o wsparcie i inne praktyczne wsparcie do Światowej Fizjoterapii, aby wspomóc wysiłki na rzecz poprawy sytuacji fizjoterapeutów w swoim kraju/terytorium
 • uczestniczyć w tworzeniu podgrup zgodnie z konstytucją
 • ubiegać się o pomoc ze środków Światowej Fizjoterapii zgodnie z naszym regulaminem.

Obowiązki organizacji członkowskich World Physiotherapy

Każda organizacja członkowska musi:

 • przestrzegać i przestrzegać konstytucji oraz wszelkich uchwał podjętych przez organizacje członkowskie lub ustaleń dokonanych przez zarząd na mocy konstytucji
 • przestrzegać wszelkich przepisów i procedur, które zgodnie z konstytucją mogą zostać utworzone, zmienione lub zastąpione
 • płacić na rzecz World Physiotherapy wszelkie roczne składki członkowskie zgodnie z konstytucją
 • przesyłać dyrektorowi generalnemu kopię wszystkich zmian w dokumentach zarządzających i kodeksach etyki na żądanie oraz w ciągu 180 dni kalendarzowych od daty podjęcia decyzji o wszelkich takich zmianach
 • przesłać dyrektorowi generalnemu, na żądanie iw ciągu 30 dni kalendarzowych od jakiejkolwiek zmiany, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe szefa organu zarządzającego
 • regularnie i na żądanie informować dyrektora generalnego o wydarzeniach i wydarzeniach w kraju związanych z fizjoterapią
 • przedstawiać wszelkie raporty i informacje wymagane przez dyrektora generalnego lub zarząd
 • jego uprawnienia jako organizacji członkowskiej Światowej Fizjoterapii w sposób, w jaki w dobrej wierze decyduje, będą wspierać cele Światowej Fizjoterapii
 • promować obiekty i prace Światowej Fizjoterapii
 • podporządkować się prawu Anglii w przypadku wszelkich sporów pomiędzy organizacją członkowską a World Physiotherapy.

Potwierdzenie członkostwa

Organizacje członkowskie raz w roku rozważają wszelkie zalecenia naszego zarządu dotyczące zatwierdzania wniosku krajowego stowarzyszenia fizjoterapeutów o członkostwo. Organizacje członkowskie mogą, w drodze uchwały podjętej przez większość organizacji członkowskich uprawnionych do głosowania, zatwierdzić lub odrzucić wniosek organizacji o przyjęcie na członka. Decyzja organizacji członkowskich jest ostateczna.

Zapytania

Jeśli chcesz omówić, w jaki sposób Twoje krajowe stowarzyszenie fizjoterapeutów mogłoby zostać członkiem World Physiotherapy, skontaktuj się z Heidi Kosakowski, dyrektor ds. członkostwa, pod adresem [email chroniony]

Related content

kształt lewy